• Rekrutacja

     • Informacje ogólne

     • Informacje dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych pojawią się wkrótce.

      Zachęcamy do odwiedzenia strony Miasta Pruszkowa:

      Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0) w Szkołach Podstawowych

      oraz

      Przyjęcie dziecka do klasy 1. w Szkole Podstawowej

       ZAPRASZAMY RODZICÓW

      PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW ORAZ ZERÓWKOWICZÓW
      NA SPOTKANIE 25.05.2023 O GODZINIE 18:30

       

      Nasz rejon obejmują następujące ulice:

      Al. Niepodległości (strona nieparzysta od nr 7 ), Al. Wojska Polskiego (strona parzysta do nr 26),  Apteczna,  Brwinowska, F. Chopina  (strona parzysta, strona nieparzysta – do nr 7), I. Daszyńskiego, M. Drzymały, J. Gomulińskiego  (strona parzysta),  Grafitowa, Jastrzębia, T. Kościuszki (strona nieparzysta od nr 17), Mechaników,  Mokra, S. Moniuszki, Niecała (str. parzysta od nr 6, str. nieparzysta od nr 11), Obrońców Pokoju, Olszowa, Ołowiana, Ołówkowa, Pl. Mechaników,  Powstańców (strona parzysta – od nr 20), Przemysłowa, Przytorowa, K. Pułaskiego, Radnych, M. Reja, H. Sienkiewicza, Sprawiedliwości  str. parzysta od nr 8, str. nieparzysta od nr 7, Stalowa, S. Staszica , Szczęsna.

      Informacje ogólne:

      1. Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.). Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe).

      2. Miejsce zamieszkania kandydata w rekrutacji do szkół podstawowych:

      Istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rod zielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

      Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 8 w Pruszkowie, ul. Obrońców Pokoju 44
   • sp8@miasto.pruszkow.pl
   • 227586893 telefony komórkowe Szkoły: 500 641 804; 500 641 796
   • ul. Obrońców Pokoju 44 05-800 Pruszków Poland
   • Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek, 15.04.2022 nasza Szkoła będzie czynna do godziny 14:00. W czasie ferii oraz wakacji szkoła jest czynna dla interesantów w godzinach 8:00 - 14:00. W piątki interesantów nie przyjmujemy - jest to dzień wewnętrzny placówki.
  • Logowanie